Τηλεκαταρτιση (e-Learning)

Το σύστημα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning), εμπεριέχει δύο κύρια υποσυστήματα:

Το προϊόν περιλαμβάνει: